انتشارات دبستانک شش کتاب سواد خواندن برای اول تا ششم دبستان منتشر کرده است.

این کتاب‌ها شامل داستان‌های کوتاه همراه با پرسش هستند.

چند داستان کتاب سواد خواندن اول بر اساس داستان‌های کلیله و دمنه و سایر داستان‌های این کتاب اثر سیدرضا تهامی است.

داستان‌های کتاب سواد خواندن اول نشانه به نشانه پیش می‌روند و هر چه جلوتر می‌رویم به متن داستان‌ها افزوده می‌شود.

داستا‌ن‌های کتاب سواد خواندن دوم بر اساس داستان‌های کتاب کلیله و دمنه است و به مفاهیم دروس علوم و ریاضی دوم دبستان ارتباط دارند.

داستان‌های کتاب سواد خواندن سوم بر اساس کلیات سعدی است و این داستان‌ها به گونه‌ای انتخاب شده‌اند که به مفاهیم دروس علوم و ریاضی سوم دبستان ارتباط دارند.

داستا‌های کتاب سواد خواندن چهارم بر اساس کلیات سعدی است و این داستان‌ها به مفاهیم درس‌های علوم و ریاضی چهارم دبستان ارتباط دارند.

داستان‌های کتاب سواد خواندن پنجم بر اساس داستان‌های مثنوی مولانا است و مفاهیم این داستان‌ها به دروس علوم و ریاضی پنجم ارتباط دارند.

داستان‌های کتاب سواد خواندن ششم بر اساس داستان‌های مثنوی مولانا است و مفاهیم این داستان‌ها نیز به مفاهیم درسی علوم و ریاضی کلاس ششم مرتبط هستند.